Lokala Regler

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande lokala regler:

Tillfälliga lokala regler finns på anslagstavlan eller här på hemsidan. Därutöver gäller följande regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

ALLMÄN PLIKT (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

1

 Pliktområden (Regel 17)

 Röda plikt områden markeras med röda pinnar och/eller plattor.

 Gula plikt områden markeras med gula pinnar och/eller plattor.

2

 Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

 a) Mark under arbete

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sett angetts som mark under arbete.

 2. Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för mark under arbete.

 3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

3

 Begränsningar i att använda speciell utrustning

 a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

 1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

 En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

 Undantag: Deltagare med tillstånd från hemmaklubb får använda transportmedel

 Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket den lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

4

 Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

 a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

 1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet signaleras med två signaler (upprepade gånger).

 Samling vid klubbhuset.

 Anmärkning: när spelet är stoppat på grund av farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 Plikt: se regel 5.7b

5

 Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

 Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorkortet lämnas till tävlingsexpeditionen.

 Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämna tävlingsexpeditionen med båda fötterna.

6

 Resultat - tävlingen officiellt avslutad

 När det slutgiltiga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

7

 Maxantal slag(slaggolf): Hålets par plus (5).

 

 

Golfbollar

 

 

Tävlingsbestämmelser

Dessa tävlingsbestämmelser gäller vid alla tävlingar på Melleruds Golfklubb

1

 Anmälan

 Anmälan görs via internet under "Min Golf" Anmälningstiden utgår kl: 16.00 två dagar före tävlingsdatum. Är bindande.

2

 Avanmälan

 Avanmälan till tävling skall ske före anmälningstidens utgång. Om avanmälan sker mellan lottningen och 30 minuter före spelarens utsatta starttid, skall spelaren betala startavgiften.

Om avanmälan sker senare eller inte alls, skall spelaren dessutom betala en straffavgift lika stor som startavgiften. Spelaren kommer ej att tillåtas starta i efterföljande tävlingar innan avgifterna till fullo är betalda. Spelaren som ej startar noteras på spärrlista.

3

 Efteranmälan

Efteranmälan tillåts i mån av plats mot dubbel startavgift.

4

 Greenfee

 Gästande spelare erlägger full startavgift och greenfee med 150 kr för seniorer och 75 kr för juniorer som ej tillhör klubb inom BDGF eller om inte annat anges i inbjudan till resp. tävling.

5

 Startavgift

 Singeltävling 100 kr. Partävling 100 kr/par. Gäster greenfee 150 kr tillkommer

6

 Starttider

 Anslås i tävlingsboden, "Min Golf" och här på hemsidan direkt efter lottning.

7

 Start i tävling

 Spelare måste anmäla sig till tävlingsledningen i god tid före sin starttid för att erlägga startavgift och ev. greenfee samt att få ut sitt scorekort.

 Det är upp till spelaren att vara på rätt tee i rätt tid.

8

 För sen ankomst

 Om spelare anländer till den plats där han skall starta, beredd att slå ut, inom 5 minuter efter utsatt starttid, skall plikten istället för diskvalifikation vara förlust av hålet vid matchspel eller 2 slags plikt på första hålet i slagspelet.

9

 Mobiltelefon eller annan utrustning

 Personsökare el. dyl. som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond. I enlighet med gott golfvett ser vi att ni använder mobiltelefon:

 a) i Nödsituationer. För att tillkalla hjälp vid sjukdom, olycksfall eller motsvarande.

 b) för Kontakt med tävlingsledningen. Ex: ospelbar bana på grund av regn, behov av domare mm.

 Upprepat ringande eller pratande i mobilen kan ses som ett etikettsbrott. Det är inte heller tillåtet att via mobilen ta emot råd om hur spelaren ska spela.

10

 Avståndsmätare

 Avstånds mätare är tillåten (Regel 14-3 undantag anm. och Dec 14-3/0,5)

 För allt spel på banan får spelare använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd. Om spelaren under en rond använder en avståndsmätare som kan mäta andra förhållanden som kan påverka spelarens spel (t.ex. lutning, temperatur eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funtion faktiskt använts. Observera att i manual för särskild tävling kan andra bestämmelser gälla.

11

 Persontransportmedel

 Persontransportmedel - Får inte användas i tävling.

 Anmärkning: spelare med skriftligt tillstånd av sin hemmaklubb har tillstånd att använda golfbil/moped vid klubben handicaptävlingar och scratchtävlingar.

 Detta tillstånd gäller även handicapgrundande sällskapsronder eller handicaptävlingar samt öppna scratchtävlingar för samtliga ålderskategorier på andra klubbar, där klubben så tillåter.

 Plikt för brott mot tävlingsregeln: Matchspel - efter avslutande av det hål under vilket överträdelsen upptäcktes, skall ställningen i matchen justeras genom avdrag av ett hål under vilken överträdelse förekommit - dock högst två hål per rond. Slagspel - Två pliktslag för varje hål under vilket överträdelse skett - dock högst fyra slag per rond. Om överträdelsen skett mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

12

 Alkohol

 Det är förbjudet att förtära rusdrycker såsom starköl, vin och sprit. Straffet mot detta är omedelbar diskvalifikation.

13

 Handicapbegränsning

 Deltagande i golftävlingar förutsätter god kännedom om spelregler och golfvett. Tävlingarna är öppna även för spelare med max hcp 36. Vid klubben s tävlingar spelar herrar från gul och damer från röd tee om inget annat anges.

 Herrar med officiell hcp som fyller 75 år eller mer och pojkar med officiell hcp som under året fyller max 12 år kan välja röd tee. Val av röd tee skall anges vid anmälan. (Se undantag gällande scramble)

14

 Prisutdelning

 Prisutdelning sker direkt efter tävlingens slut. Priser får ej hämtas av ombud utan synnerliga skäl.

 Priser som ej avhämtats tillfaller klubben.

 Vid utlottning av priser i samband med tävling skall dessa avhämtas personligen.

15

 Tävlingsklasser

 Följande klasser gäller vid alla tävlingar där ej annat anges i inbjudan till resp. tävling:

 Klass A    hcp      0 - 12,4

 Kalss B    hcp 12,5 - 24,4

 Klass C    hcp 24,5 - 36,0

 Klass J    Juniorer (endast i vissa tävlingar, se inbjudan till resp. tävling)

 Partävling

 Klass A    sammanlagda hcp    0 - 36

 Klass B    sammanlagda hcp  37 - 72

 Vid färre än 5 startande i någon klass delas startfältet upp i lika delar efter handicap.

 Vid färre än 5 startande ställs tävlingen in (gäller ej KM).

16

 I övrig gäller "Spel- och Tävlingshandboken".

 Vid kommittétävlingar får tävlingsledningen, om man vill, bortse från punkt 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15